Κενή Θέση Λογιστικών Καθηκόντων στο Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022, 17:53

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΓΟΡΟΥ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, για εκτέλεση λογιστικής φύσης καθηκόντων στο Σύμπλεγμα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2024.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τέσσερεις (4) ώρες ημερησίως (Δευτέρα-Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών).

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

€800,00 ακαθάριστος μηνιαίος μισθός. Από το μισθό θα γίνονται εισφορές και αποκοπές στα διάφορα Ταμεία.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.            Εκτέλεση λογιστικών καθηκόντων, περιλαμβανομένης και της διεκπεραίωσης της σχετικής γραφειακής εργασίας και της διεξαγωγής της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.

2.            Τήρηση λογιστικών καταστάσεων, μέριμνα για την είσπραξη εσόδων και τη διενέργεια δαπανών, εφαρμογή των σχετικές λογιστικών διατάξεων, κανόνων, κανονισμών και εξάσκηση εποπτείας και ελέγχου πάνω σε έσοδα και δαπάνες.

3.         Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(1)       Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)       Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση έχει εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(3)       Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(4)       Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5)       Διετής πείρα σε εκτέλεση λογιστικής φύσης καθηκόντων, περιλαμβανομένων και σχετικών με τη(ν):

(α)        Ετοιμασία Προϋπολογισμού Εισπράξεων και Πληρωμών.

(β)        Τήρηση Βιβλίου Ταμείου.

(γ)        Διαχείριση Συστήματος PAYROLL, για την μισθοδοσία του προσωπικού.  

(δ)        Ετοιμασία Ενταλμάτων Πληρωμής.

(ε)        Διενέργεια διαφόρων πληρωμών, στα διάφορα Ταμεία και για άλλα λειτουργικά έξοδα, είτε με έκδοση επιταγών, είτε με web banking.  

(στ)      Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εργοδότη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.            Οι υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση.       

2.         Σε περίπτωση που η απόδοση του εργοδοτούμενου αξιολογηθεί ως ανεπαρκής ή διαπράξει αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του/της, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου όπου εφαρμόζονται, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης και την καταβλητέα αποζημίωση.

3.         Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

4.         Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, κατά τις εργάσιμες ώρες, στα τηλ.: 23200915 ή 23200943.

5.         Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνονται, κατά τις εργάσιμες ώρες, από οποιοδήποτε από τα Γραφεία των Δήμων Δερύνειας και Σωτήρας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Αυγόρου, Αχερίτου, Λιοπετρίου και Φρενάρους.

6.         Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες θα πρέπει να υποβληθούν, σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες Τοπικές Αρχές, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου, 2022 και ώρα 14:30.

Έντυπα

  • ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.pdf