• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:

 • Στα ταμεία του Δήμου. Ώρες ταμείου (ΔΕ-ΠΑ 08:00-14:00). Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές επιταγές στο όνομα "Δήμος Σωτήρας" 
 • Μέσω Διδικτύου: www.jccsmart.com
 • Μέσω Τραπεζών:
  • Τράπεζα Κύπρου: 357015986277
  • Ελληνική Τράπεζα: 479-10-303970-00
  • Alpha Bank: 760-281-014019-4