Κενές θέσεις για πρόσληψη τεσσάρων (4) εποχικών εργατών για περίοδο έντεκα (11) μηνών

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, 10:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σωτήρας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τεσσάρων (4) εποχικών εργατών για περίοδο έντεκα (11) μηνών οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην Κλίμακα Δ5.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα  αιτήσεων από τα γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22 ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22.12.2021 και ώρα 12:00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση  «Αίτηση για την πρόσληψη εποχικών εργατών»

Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη εποχικών εργατών:

(1) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της. (Να επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως)

 

(2) Να παρουσιάσει πιστοποιητικό από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση. 

 

(3) Να παρουσιάσει πιστοποιητικό «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.

 

(4) Να συμπληρώσει ορθά το έντυπο «Αίτηση για διορισμό σε θέση εποχικού εργάτη στον Δήμο Σωτήρας»

 

(5) Εφόσον οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια, θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών του Δήμου.

 

 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Έντυπα