ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ 11/2021

Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021, 16:48

Πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιστάτη και μιας (1) κενής θέσης οικοδόμου

 

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Επιστάτη και μιας (1) κενής θέσης οικοδόμου. Τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων επισυνάπτονται.

 

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22, 5390 Σωτήρα ή /και στο τηλέφωνο 23824444 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sotira.org.cy στην υποκατηγορία Ενημέρωση – Έντυπα.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Σωτήρας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ. 22, 5390 Σωτήρα όχι αργότερο από τις 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Οι αιτητές πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν μαζί με την αίτηση φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών τα οποία δηλώνουν. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένη ή/και δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική και πρακτική εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: (Δ9)

 

2.   Καθήκοντα και ευθύνες:

 

2.1.   Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

 

2.1.1   την επίβλεψη των εκτελουμένων έργων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμόρροπων οικοδομών.  

 

2.1.2     την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του νομοθεσίας και κανονισμών και την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων , με οδηγίες του Δημοτικού Μηχανικού / Τεχνικό Μηχανικό..

 

2.1.3    Σε περίπτωση όπου η αρμοδιότητα της υδατοπρομήθειας ανήκει στο Δήμο, εκτελεί τα καθήκοντα που αφορούν την απρόσκοπτη παροχή νερού και ελέγχει και καθοδηγεί προς αυτό το σκοπό κατώτερο προσωπικό.

 

2.1.4      την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του δήμου για τη δημιουργία / επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου γενικά.

 

2.2    Βοηθά , διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

 

2.3 Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του.

 

2.4   Επιβλέπει όλες τις εργασίες του κλάδου και κατώτερο εργατικό προσωπικό και επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.

 

2.5  Εφόσον του ανατεθεί εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία όπως προβλέπεται στο σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς.

 

2.6    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3.    Απαιτούμενα προσόντα:

 

3.1      απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων  ή απολυτήριο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο.

 

3.2    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

3.3    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

 

1.    Οι υποψήφιοι θα περάσουν από προφορική και πρακτική εξέταση.

 

2.    Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού ενώ σε παραλιακούς Δήμους μπορεί να του ανατεθεί και το καθήκον επιθεώρησης παραλιών.

 

3.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

 

4.   Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: (Δ8)

 

2.   Καθήκοντα και ευθύνες:

 

2.1.   Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

 

2.1.1   την μελέτη, κατανόηση και εφαρμογή σχεδίων και όρων για εκτέλεση τεχνικών έργων (χωματουργικά, τοιχοποιία, πλακοστρώσεις, κράσπεδα, εργασίες υδατοπρομήθειας, χώρων πρασίνου)

 

 

2.2    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3.    Απαιτούμενα προσόντα:

 

3.1    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

 

1.    Οι υποψήφιοι θα περάσουν από προφορική και πρακτική εξέταση.

 

2.    Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημ<

Έντυπα

  • ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΑΤΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ.pdf
  • ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ.pdf