Κενή Θέση Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη στον Δήμο Σωτήρας 5/2021

Πέμπτη, 20 Μαϊος 2021, 06:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σωτήρας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη για την περίοδο Ιούνιος – 15/11/2021 για τη ναυαγοσωστική μονάδα στην περιοχή Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα.

Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22 και αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σωτήρας στην κατηγορία < Ενημέρωση < Έντυπα ή στον σύνδεσμο εδώ:

Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26.05.2021 και ώρα 12:00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για Πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη»

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Να είναι κάτοχος Διπλώματος Ναυαγοσωστικής τουλάχιστον «ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ» επιπέδου (SILVER). Το δίπλωμα να είναι ανανεωμένο από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής όπως προνοεί το επίσημο εγγεγραμμένο καταστατικό της Ομοσπονδίας. (Να επισυναφθεί αντίγραφο)

 

(2) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της. (Να επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως)

 

(3) Να παρουσιάσει πιστοποίηση / βεβαίωση από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση. 

 

(4) Να παρουσιάσει «Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.

 

(5) Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

(6) Να συμπληρώσει ορθά το έντυπο «Αίτηση για Πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη»

 

(7) Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

(8) Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

 

(9) Να περάσει από προσωπική συνέντευξη από επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους  του Δήμου Σωτήρας.

 

* Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένη ή/και δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Μάιος 2021

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 

(1) Είναι υπεύθυνος για την διάσωση οποιουδήποτε λουόμενου και την  παροχή οποιασδήποτε δυνατής βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή Αρμόδια Αρχή επί της παραλίας η οποία ευρίσκεται υπό την δική του ευθύνη και όταν χρειασθεί και πέραν αυτής. 

 

(2) Ακολουθεί πιστά το ωράριο εργασίας το οποίο καθορίζεται από τον Δήμο.

 

(3) Έχει στραμμένο το πρόσωπο και το βλέμμα του συνεχώς προς την θαλάσσια περιοχή ευθύνης του και παρακολουθεί αδιάκοπα και εξαιρετικά προσεκτικά όλες τις κινήσεις των λουόμενων στην συγκεκριμένη περιοχή. Όταν αυτό χρειάζεται, χρησιμοποιεί διόπτρες με μοναδικό στόχο την καλύτερη εφαρμογή των πιο πάνω. 

 

(4) Ενεργεί και αναλαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να αποτρέπει άτομα από το να εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο είτε λόγω θαλασσοταραχής, είτε λόγω κατανάλωσης οινοπνευματωδών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών είτε για λόγο που ο ναυαγοσώστης  διακρίνει, υποψιάζεται και κρίνει σκόπιμο. 

 

(5) Διατηρεί και συμπληρώνει καθημερινώς το ημερολόγιο Ναυαγοσώστου. Συμπληρώνει σχετικά έντυπα που αφορούν την Ναυαγοσωστική Υπηρεσία. Διατηρεί ακριβή στοιχεία όλων των ατυχημάτων που συμβαίνουν στην περιοχή του. 

 

(6) Παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες (ταχύτητα ανέμου, κατάσταση θάλασσας, θαλάσσια ρεύματα και κυματισμός) στην περιοχή ευθύνης του, τις οποίες και καταγράφει στο ημερολόγιο του και προειδοποιεί ανάλογα τους λουόμενους. 

 

(7) Αναρτά και υποστέλλει ανάλογα τις σημαίες καθορισμού περιοχής Ναυαγοσωστικής ευθύνης (Κόκκινο + Κίτρινο) καθώς επίσης και τις προειδοποιητικές σημαίες, Κίτρινη και Κόκκινη τις οποίες οφείλει κατά πάντα χρόνο να διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Σε καμιά περίπτωση θα αφήνει οποιαδήποτε σημαία αναρτημένη μετά το πέρας της εργασίας του εκτός από την κόκκινη όταν κρίνει ότι αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο.  Πριν από κάθε ανάρτηση και υποστολή προειδοποιητικής Σημαίας εκπέμπει ισχυρό κατάλληλο ηχητικό σήμα είτε με σφυρίχτρα είτε με αερο-σειρήνα, για να προσέξουν ανάλογα οι λουόμενοι. 

 

(8) Παραλαμβάνει και διατηρεί σε άψογη λειτουργική, κατάσταση όλο τον ναυαγοσωστικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή κακολειτουργίας υποχρεούται όπως άμεσα ενημερώνει γραπτώς τον Δήμο, μαζί με ανάλογη καταχώρηση στο ημερολόγιο του. 

 

 

(9) Ελέγχει την θαλάσσια περιοχή προστασίας των λουόμενων και αναφέρει οποιαδήποτε μετακίνηση, απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη  διαφοροποίηση της θαλάσσιας ή και της χερσαίας σήμανσης της περιοχής λουόμενων και των γειτονικών περιοχών τις οποίες είναι εις θέση οπτικά να ελέγχει. Φροντίζει με την βοήθεια, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας των Δημοσίων έργων για την επαναφορά της σήμανσης στην κανονική θέση εφόσον εκ των προτέρων ενημερώσει το Δήμο.

 

(10) Ελέγχει  και φροντίζει για την άψογη καθαριότητα και ευταξία της περιοχής την οποία επιβλέπει για τον καθαρισμό της περιοχής. Παρακολουθεί την καθαριότητα στη θάλασσα και αφού ενημερώσει εκ των προτέρων το Δήμο, για να αποφασιστεί η τυχόν προειδοποίηση των αρμόδιων για την ρύπανση αρχών (Τμήμα Αλιείας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος) για τυχόν ρύπανση στη θάλασσα παράλληλα με παρόμοια προειδοποίηση προς τους λουόμενους. 

 

(11) Φροντίζει ούτως  ώστε όλες οι προσβάσεις ασθενοφόρου προς τη παραλία να είναι ελεύθερες ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση παρεμπόδισης οποιασδήποτε πρόσβασης ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία. 

 

(12) Ελέγχει προσεκτικά το βυθό της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης του με στόχο την μετακίνηση εμποδίων ή επικίνδυνων αντικειμένων ή εισηγείται την τοποθέτηση ανάλογης προειδοποιητικής σήμανσης, σε περιπτώσεις που κρίνει ότι αυτό χρειάζεται (ρεύματα, κυματισμός, απότομη αύξηση βάθους κ.λπ..). 

 

(13) Αντιμετωπίζει άμεσα καλώντας σε βοήθεια την Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, οποιαδήποτε παρανομία είτε επί της παραλίας, είτε στην θαλάσσια περιοχή (παράνομη πρόσβαση, παρενόχληση ταχυπλόων κ.λπ.). 

 

(14) Οφείλει να γνωρίζει καλά τις πρόνοιες (α) του περί Προστασίας των Λουόμενων Νόμου (β) του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (γ)του Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμου και (δ) τους κανονισμούς και όρους που επιβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή για παραλίες "ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ". 

 

(15) Να καταγγέλλει αμέσως οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια είτε επί της παραλίας είτε στη θαλάσσια περιοχή που ευρίσκεται στο οπτικό πεδίο του ναυαγοσώστη από το σημείο του παρατηρητηρίου του. Να δίδει τις κατάλληλες συμβουλές και υποδείξεις σε οποιαδήποτε άτομα παρεμποδίζουν ή προκαλούν οποιαδήποτε μορφής οχληρία επί της παραλίας. 

 

(16) Φροντίζει γενικά και είναι υπεύθυνος για την πρόληψη ατυχημάτων για άπαντες τους λουόμενους κατά την διάρκεια χρήσης απ' αυτούς της παραλίας. 

 

(17) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του αναθέσει η εργοδοτούσα Αρχή.