Καθορισμός "Λευκής Ζώνης" στη Σωτήρα

Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019, 13:09

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(Αριθμός 5190)


Αριθμός 350 

Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2019

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό με βάση το άρθρο 35(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου, καθορίζει ως Λευκή Ζώνη τις περιοχές του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (Τοπικές Αρχές Σωτήρας, Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αυγόρου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου (Βρυσούλλων), Άχνας και Ξυλοφάγου (περιοχή εκτός των Βρετανικών Βάσεων)), που δείχνονται στο σχέδιο με αρ. T.P.H. 640/2018 (για τον σχετικό σύνδεσμο πατήστε εδώ) και περιγράφονται ως ακολούθως:

(α) Στις περιοχές που δείχνονται με κόκκινη διαγράμμιση (περιοχές εκτός υφιστάμενων Ζωνών Ανάπτυξης Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο) στο σχέδιο με αρ. T.P.H. 640/2018, οι χρήσεις που υφίστανται στην περιοχή θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία και δραστηριότητα θα περιοριστεί στις ουσιώδεις και απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου και για τις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, ειδικά σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Στην υπόλοιπη περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (υφιστάμενες Ζώνες Ανάπτυξης Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο), η οποία δεικνύεται με γκρίζο χρώμα στο σχέδιο με αρ. T.P.H. 640/2018, θα συνεχίσουν η υποβολή αιτήσεων, η άσκηση πολεοδομικού ελέγχου, οι δραστηριότητες και οι οικοδομικές εργασίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ισχυουσών Πολεοδομικών Ζωνών της Χωροταξικής Περιοχής Ι Επαρχίας Αμμοχώστου και της Χωροταξικής Περιοχής Ι Επαρχίας Λάρνακας της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο.

(γ) Η εφαρμογή της πρόνοιας για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός καθορισμένων Ζωνών Ανάπτυξης, αναστέλλεται σε όλη την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος Διατάγματος.

2. Το σχέδιο με αρ. T.P.H. 640/2018, στο οποίο ορίζεται η καθοριζόμενη Λευκή Ζώνη και οι περιοχές που περιγράφονται στα (α), (β) και (γ) πιο πάνω, υπογράφεται από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Κεντρικά Γραφεία και στα Επαρχιακά Γραφεία Αμμοχώστου και Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αυγόρου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου (Βρυσούλλων), Άχνας και Ξυλοφάγου και στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων Αμμοχώστου και Λάρνακας.

3. Το παρόν Διάταγμα ισχύει για χρονική περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή μέχρι τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο. 

Για τον χάρτη πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/F5C426576A9D8A10C22584A5003716A3/$file/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82.pdf

Powered by Technomart