Κενές Θέσεις Νηπιαγωγών για τον Παιδοκομικό Σταθμό ΣΚΕ Σωτήρας

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 16:17

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στον Παιδοκομικό Σταθμό «Οι Μικροί Επιστήμονες», που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.) Σωτήρας και στεγάζεται στη Σωτήρα Αμμοχώστου.

 

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Αρ. Θέσεων : δύο (2) θέσεις

Κατηγορία : Σύμβαση

Απολαβές :  βάσει νομοθεσίας και αναλόγως προσόντων.

Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης: Άμεσα μετά την επιλογή πρόσληψης και για 6 μήνες σε δοκιμαστική βάση.  

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 6 μήνες μετά την έναρξη εργοδότησης και μετά από θετική γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.) Σωτήρας και:

1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στo πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

2. Αναλαμβάνει την τεκμηρίωση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών με διάφορους τρόπους (πχ έντυπα επικοινωνίας εκθέσεις ανάπτυξης).

3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο, όπου και όταν χρειαστεί.

4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

5. Συμμετέχει στις συνεδρίες και στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου στη βάση ευέλικτου ωραρίου.

6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

7. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.

8. Συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

9. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

3. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word / Excel) και διαδικτύου.

6. Δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία, οργανωτική ικανότητα, αρτιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας.

7. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται ως εξής:

- 40% για προφορική εξέταση σε θέματα παιδαγωγικού περιεχομένου Προσχολικής Εκπαίδευσης

- 40% για προφορική συνέντευξη

- 20% για το βαθμό του πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού

-  Η αξιολόγηση θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις θα διατίθενται στο Νηπιαγωγείο και στο Δημαρχείο Σωτήρας.

Μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω χρειάζεται η επισύναψη συμπληρωμένης αίτησης στην οποία να αναφέρεται το ενδιαφέρον για εργοδότηση στο Νηπιαγωγείο.

 

Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Νηπιαγωγείο ή και στο τηλέφωνο 99897724.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στην διεύθυνση:

Δήμος Σωτήρας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 22,

Τ.Κ. 5390

Σωτήρα Αμμοχώστου.

 

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε κλειστό φάκελο με εξωτερική ένδειξη « Για τη θέση Νηπιαγωγού» μέχρι την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 12:00 μ.μ. στο κιβώτιο προσφορών υπάρχει στο Δημαρχείο Σωτήρας.  

Powered by Technomart