Εγγραφή και ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 13:21

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο (Ν. 184(1)/2002 και όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα) κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκυλο, εκτός αν έχει εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (στα δημοτικά όρια Σωτήρας, ο Δήμος Σωτήρας).

H έκδοση της άδειας μπορεί να γίνει μετά από υποβολή σχετικής αιτησης και αφού προσκομισθούν:

(α) Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας που εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

(γ) Απόδειξη πληρωμής τέλους κατοχής σκύλου.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 18 του αναφερόμενου Νόμου προβλέπει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος,

(β) κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει την αρμόδια αρχή ή το Διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρο για να εμποδίσει τη δραπέτευσή ή τη διαφυγή του,

(ε) επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του:

(i)     προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό,

(ii)    ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει,

(iii)   περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του,

(iv)   παρενοχλεί ή προξενεί ζημιά στο θήραμα ή στις εγκαταστάσεις του Ταμείου θήρας, σε οποιοδήποτε χώρο που είναι τόπος προστασίας του θηράματος,

(στ) παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

Είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα σεντ  (€1708,60) ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι σεντ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τονίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τα άρθρο 5Δ και 5Κ(1) του Περι Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Κεφ. 59, απαγορεύεται η διέλευση σκύλου στην παραλία και το λούσιμο του στη θάλασσα.

Γι' αυτό, καλούνται οι κάτοχοι σκύλων όπως διευθετήσουν την έκδοση σχετικής άδειας και όπως συμμορφώνονται στις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους κατόχους σκύλων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και χωρίς άλλη ειδοποίηση ο Δήμος Σωτήρας θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο μέτρα.

Powered by Technomart