Διοχέτευση νερών κολυμβητικών δεξαμενών σε δημόσιο χώρο

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 12:06

Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί ιδιοκτήτες/ενοικιαστές κατοικιών έχουν κατασκευάσει σωληνώσεις και  διοχετεύουν τα ακάθαρτα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών σε δημόσιο δρόμο ή άλλους χώρους.

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους για την έκδοση των αδειών οικοδομής που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές, δεξαμενή που λειτουργεί με ανακυκλοφορούν νερό πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης των τυχόν διαρρεόντων νερών από τις σωληνώσεις των αντλιών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων.

Δεν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους απευθείας σύνδεση με τους υπονόμους.

Οι κατοικίες που διοχετεύουν νερό των κολυμβητικών δεξαμενών σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός από κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα δεν συνάδουν με τους υγειονομικούς όρους των αδειών οικοδομής.

Ενόψει των πιο πάνω όσοι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές κατοικιών που διοχετεύουν τα ακάθαρτα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών σε δημόσιο δρόμο ή άλλους χώρους, ειδοποιούνται όπως συμμορφωθούν μέχρι 31 Μαΐου 2018, διαφορετικά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα ληφθούν όλα τα μέτρα που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία. 

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών.

Powered by Technomart