Κανονισμοί Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Σωτήρας

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, 12:39

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

 

Ο Δήμος Σωτήρας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο (257(Ι)/2004) προχωρεί στη σύσταση Εσωτερικών Κανονισμών για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την είσπραξη των τελών για το Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Σωτήρας.

 

Ι.          ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Επιτροπή Ελέγχου

Για την εύρυθμη λειτουργία του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου αλλά και για τη εφαρμογή των πολιτικών και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σωτήρας, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από:

 

·         τον εκάστοτε Δήμαρχο

·         τρία (3) μέλη του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου

·         ένα (1) μέλος της εκάστοτε Εκκλησιαστικής Επιτροπής

 

2. Διαχειριστική Επιτροπή

Για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σωτήρας συστήνεται ολιγομελής Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:

·         τον εκάστοτε Δήμαρχο

·         ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου

·         τον εκάστοτε Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Σωτήρας

 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

Δεν προπωλούνται χώροι ταφής αλλά παραχωρούνται μόνο οικογενειακοί τάφοι, κατά αύξοντα αριθμό του χώρου ταφής και σύμφωνα με την ημερομηνία θανάτου. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μέσα σ' αυτόν, του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε, του ή της συζύγου του, των κατευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων του, περιλαμβανομένων των συζύγων και των απογόνων τους, τον πατέρα ή τη μητέρα της συζύγου ή του συζύγου του, καθώς των αδελφών του οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια. Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα ταφής αποφασίσει γραπτώς διαφορετικά.

 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ

Οι παραχωρούμενοι χώροι ταφής καθορίζονται από σχεδιάγραμμα (τοπογραφικό σχέδιο) το οποίο έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το σχέδιο εφαρμόζεται πιστά από την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση  από αυτό και από την ρυμοτομία των χώρων.Οι χώροι ταφής θα παραχωρούνται με σειρά, σύμφωνα με την ημερομηνία θανάτου του νεκρού. Καμιά προσθήκη τάφου δεν επιτρέπεται σε βάρος της ρυμοτομίας χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3. ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Τα μνημεία επί των τάφων που είναι αφιερωμένα στη μνήμη των νεκρών και έχουν την έννοια εκδήλωσης θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται ως αντικείμενα εκτός συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η μετέπειτα εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσης τους καθώς και η μεταβολή του προορισμού τους. Απαγορεύεται ρητά η ανέγερση οποιουδήποτε σκέπαστρου επί του τάφου.Επίσης απαγορεύεται η ανέγερσης άλλης κατασκευής που δεν αρμόζει με το χώρο του κοιμητηρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση της.

 

4. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Δεν επιτρέπεται η εκταφή οποιουδήποτε νεκρού σώματος ή λειψάνου χωρίς κάταγμα του αρμοδίου δικαστηρίου με το οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με την εκταφή και επαναταφή.  Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρχή τοπικής διοίκησης.

 

5. ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Στο οστεοφυλάκιο, δυτικά του τάφου 1.00μ. Χ 1.00μ. τοποθετούνται  και παραμένουν για πάντα τα οστά νεκρών του οικογενειακού τάφου. Στο μάρμαρο θα υπάρχει μεταλλική πλάκα η οποία θα βιδώνει και θα αναγράφεται επάνω το όνομα του νεκρού και η ημερομηνία θανάτου του.

 

6. ΤΑΦΟΙ ΓΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ Η ΗΡΩΕΣ

Η ταφή αγνοούμενων πολιτών ή ηρώων του Δήμου Σωτήρας γίνεται δωρεάν, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

7.  ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Ο Δήμος καθορίζει ιδιαίτερο χώρο για τον ενταφιασμό μη Ορθοδόξων ή άλλων αλλοθρήσκων.

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΦΗΣ

Για ενταφιασμό νεκρού απαραίτητα είναι τα εξής:

(α) Ενημέρωση Διαχειριστικής Επιτροπής

(β) Συμπλήρωση αίτησης για Ταφή σε Υφιστάμενο Χώρο Ταφής ή Απόκτησης Χώρου Ταφής

(γ) Προσκόμιση Πιστοποιητικού Θανάτου. Δικαίωμα παραχωρείται μόνο στους δημότες Σωτήρας, αφού οι οικείοι τους αποταθούν στον Δήμο, προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Θανάτου.

(δ) Δεν προπωλούνται χώροι ταφής.

(ε) Ο Δήμος Σωτήρας οφείλει να τηρεί Μητρώο Ταφής.

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

Ο Δήμος Σωτήρας είναι υπεύθυνος για την ταφή, την εκταφή, τον καθορισμό του αριθμού των τάφων και τη διάθεση χώρου συλλυπητηρίων καθώς και την είσπραξη τελών, την καθαριότητα και την επιμέλεια του χώρου του κοιμητηρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για την επέκταση, λειτουργία και συντήρηση του χώρου του κοιμητηρίου και επιβολή τέλους στους νέους τάφους.

 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου πιστοποιητικό θανάτου.

 

4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο χώρος ταφής για τον οποίο δίδεται το δικαίωμα χρήσεως δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του ατόμου στο οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωμα και  ούτε επιδέχεται οποιασδήποτε μεταβίβασης σε τρίτους.

 

5.  ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ενταφιασμός εκτός του χώρου του κοιμητηρίου απαγορεύεται αυστηρά.

 

6.  ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θα τηρείται Μητρώο από το Δήμο στο οποίο θα σημειώνονται όλα τα στοιχεία του ταφέντος. 

 

7.  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ

Η είσοδος και η παραμονή στο Κοιμητήριο είναι ελεύθερη για όλους, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από η ώρα 6.30 π.μ. έως τη Δύση του ήλιου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας ή και προέκταση των ωρών επισκέψεως. Σε ώρες που το κοιμητήριο δεν λειτουργεί, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε οποιονδήποτε.

 

8.  ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Τα έσοδα από το κοιμητήριο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συντήρηση και γενικά τη λειτουργία του.

 

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΒΟΥΡΙΩΝ (ΤΑΦΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ

1.  ΥΛΙΚΑ

Επιτρέπεται η χρήση μαρμάρου, γρανίτη ή μωσαϊκού σε χρώμα άσπρο ή απόχρωσης του.

 

2.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Ακολουθείται αυστηρά το Τοπογραφικό Σχέδιο και ο Τρόπος παραχώρησης Τάφων σύμφωνα με τον Κανονισμό III (1). Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις, μήκος 2,50μ. και πλάτος 1,00μ.. Επίσης ο διάδρομος μεταξύ των τάφων πρέπει να είναι  0,50μ. και να μοιράζεται εξ ημίσειας στους διπλανούς τάφους. Δεν επιτρέπεται η επιφάνεια οποιουδήποτε φέρετρου ή άλλης θήκης που περιέχει νεκρό σώμα να βρίσκεται σε βάθος μικρότερο από 1,20μ. και μεγαλύτερο από 2,50μ. κάτω από το ύφος της επιφάνειας του εδάφους που εφάπτεται από τον τάφο. Οι τάφοι θα πρέπει να έχουν μέγιστο ύψος 2.50μ..

 

3.  ΕΚΤΑΣΗ

Απαγορεύεται αυστηρά για οποιοδήποτε λόγο η κατάληψη μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αρχικά παραχωρήθηκε.

 

4.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ

Απαγορεύονται αυστηρά τα σκέπαστρα πάνω από τους τάφους ή οποιεσδήποτε άσχετες κατασκευές.

 

5.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των μνημείων επί των τάφων πρέπει να συμβαδίζουν με την σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου. Απαγορεύονται οι υπερβολές στον εσωτερικό διάκοσμο των τάφων.

 

6.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Προτού τοποθετηθεί το κιβούρι πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση από τον Δήμο για αποφυγή λάθους.

 

Σε περίπτωση τοποθέτησης του κιβουριού σε λανθασμένη θέση η ευθύνη για μετακίνηση του βαρύνει την οικογένεια ή τον εργολάβο που η ίδια όρισε.

 

7.   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η οικογένεια ή ο εργολάβος που η ίδια όρισε πρέπει να καθαρίσουν και να  απομακρύνουν από το χώρο του κοιμητηρίου οποιαδήποτε οικοδομικά ή άχρηστα υλικά που προκύπτουν από το καθαρισμό του χώρου και την κατασκευή του κιβουριού. Κάθε οικογένεια οφείλει να διατηρεί καθαρό τον οικογενειακό τάφο που της έχει δοθεί χωρίς όμως υπερβολές (π.χ. υπερβολική χρήση νερού).

 

V. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

1. ΜΟΝΙΜΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ ΑΝΑ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ:

 

Ι. Μη πρόσφυγες        €60

II. Πρόσφυγες             €40

           III. Συνταξιούχοι           €20

 

2. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ

Ι. Δημότες νοικοκυριών που καταβάλουν το δεκαετές τέλος: (Δωρεάν) + €400  την πρώτη φορά.

II. Δημότες νοικοκυριών που δεν έχουν καταβάλει το δεκαετές τέλος: €1.000

III. Μη δικαιούχοι: €1.700 και μετά από 5 χρόνια να μεταφέρονται σε οστεοφυλάκιο

Έξοδα Εκσκαφής:  €150

Μεταφορά νεκρού: να αποτείνεται η οικογένεια σε γραφείο κηδειών

Αγορά Φέρετρου: να αποτείνεται η οικογένεια σε γραφείο κηδειών

 

Τα πιο πάνω ποσά στις παραγράφους V.1 και V.2 μπορούν να διαφοροποιηθούν από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Powered by Technomart