• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου αποφασίστηκε στη Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπ. αρ. 1/2012 και ημερομηνίας 3/1/2012 (άρθρο V) να καταρτιστούν οι πιο κάτω Επιτροπές:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμφωνα με το Άρθρον 44 (1), του Περί Δήμων Νόμου, η Διαχειριστική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Τεχνική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Μαυρουδή, Μ. Κκάλλη, και Φ. Σάββα. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου Μέλους θα τον αντικαθιστά το Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μ. Μαρτή. Τις άδειες οικοδομής και τα σχέδια θα υπογράφει ο Δήμαρχος.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Μαυρουδή, Π. Κύπρου, και Φ. Σάββα.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Θα αποτελείται από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.κ. Α. Μαυρουδή, Μ. Μαρτή, Α. Κουμή, και Β. Βραχίμη.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θα αποτελείται από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Μ. Κκάλλη, Μ. Μαρτή, Α. Κουμή, και Β. Βραχίμη.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Π. Κύπρου, Α. Μαυρουδή, και Φ. Σάββα.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το Άρθρον 56, του Περί Δήμων Νόμου, η Επιτροπή Εργοδότησης Εργατών θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Μαυρουδή, και Μ. Κκάλλη.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το Άρθρον 64, του Περί Δήμων Νόμου η Επιτροπή Κατάρτισης Συμβάσεων θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Μ. Μαρτή και Β. Βραχίμη.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Ο Δήμος θα εκπροσωπείται στην Σχολική Εφορεία από τον Αντιδήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Β. Βραχίμη, Α. Κουμή και Φ. Σάββα.

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy